WYSYŁKA I PŁATNOŚCI

Czas realizacji wysyłki to 1 – 5 dni roboczych. Nie dotyczy produktów, które  w opisie mają podany inny czas realizacji.

*Jeśli zależy Ci na szybkiej wysyłce napisz w komentarzu do zamówienia.

ZWROTY

Dokonuj zwrotów do paczkomatu Inpost.

dane do zwrotu:

ul. Dajwór, Kraków

paczkomat KRA118M

Małgorzata Grodzka Maruna

tel. 609916199,

e-mail: maruna.info@gmail.com

DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Właściciel Sklepu – Małgorzata Grodzka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Grodzka Maruna z siedzibą w Krakowie, 31-052, ul. Dajwór 3/3, NIP 6772242456, REGON: 356912975;
 2. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności” i „Warunkach i Cenniku Dostaw”;
 6. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.maruna.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów;
 7. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, w tym w szczególności torby, torebki, plecaki, kurtki, bluzki;
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 11. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.maruna.pl prowadzony jest przez Małgorzatę Grodzką, tj. Właściciela Sklepu.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3.  Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
  • zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary oraz
  • procedurę reklamacyjną.
  • Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  • Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.maruna.pl/regulamin.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows, IOS.
  • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt. a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, oraz
  • posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

IV SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.maruna.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  • imię, nazwisko albo nazwa firmy,
  • NIP (w przypadku Klientów, innych niż osoby fizyczne),
  • adres zamieszkania albo siedziba (tj. ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj),
  • numer telefonu,
  • adres e-mail.
 4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest ponadto określić czy dokonuje zakupów jako osoba prywatna czy jako przedsiębiorca, jak również wskazać adres dostawy wybranych Towarów, dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary oraz sposobu ich dostawy.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności za zamówione Towary oraz miejsca i formy ich dostawy.
 6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać następujące informacje:
  • określenie liczby i rodzaju zamówionych Towarów,
  • cena Towaru oraz koszty dostawy,
  • dane osobowe zamawiającego Klienta,
  • formę odbioru i adres dostawy zamówionego Towaru.
 7. W celu wysłania Zamówienia w treści zgodnej z powiadomieniem wskazanym w ust. 6 powyżej, konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu poprzez kliknięcie przycisku „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin”, a następnie kliknięcie na przycisk „Kupuję i płacę”.
 8.  Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 9 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

V CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • przelewem elektronicznym- płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu – na przelewie w polu „Tytułem”, prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewum,
  • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayPal).
 4. . Na życzenie Klienta Właściciel Sklepu wystawia faktury VAT.

VI KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i realizowana jest w formie przesyłki kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia, a także w załączniku do niniejszego Regulaminu zatytułowanego „Warunki i Cennik Dostaw”.

VII REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne i są objęte gwarancją producenta.
 2. Właściciel Sklepu jest producentem Towarów.
 3. Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Sklepu na adres e-mail maruna.info@gmail.com lub zgłaszać je telefonicznie pod numerem telefonu +48609916199.
 5. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.
 6. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

VIII REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail maruna.info@gmail.com.
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

IX ZWROTY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225), Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: ul Dajwór, 31-052, Kraków
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 3. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres: Kraków ul. Dajwór 3/3, 31-052, dane paczkomatu: KRA118M, maruna.info@gmail.com, tel: 609916199.
 4. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 5. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
 6. Koszt odesłania Towaru oraz opakowania pokrywa Klient.

X POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
  • niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

XI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.maruna.pl/regulamin.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU WWW.MARUNA.PL

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, przez ich Administratora.
 2. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu, tj. Małgorzata Borkowska, działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Właściciel Sklepu przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Właściciel Sklepu, jako Administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w związku z korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Z zastrzeżeniem zapisów ust. 12-16 poniżej, Właściciel Sklepu Internetowego przetwarza dane osobowe Użytkowników (tj. imię, nazwisko Użytkownika, adres, w tym: nazwa ulicy, numer domu lub mieszkania, miasto, kod, kraj oraz adres e-mail, numer telefonu Użytkownika oraz adres wysyłki, jeżeli jest inny niż ten, o którym mowa powyżej) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i wykonania umowy sprzedaży, w tym do jej nawiązania, ukształtowania bądź zmiany jej treści, a także jej rozwiązania.
 5. Adres e-mail Użytkownika wykorzystywany jest także w celach marketingowych, w szczególności do wysyłki newslettera, pod warunkiem jednakże, że na takie działania Użytkownik wyrazi zgodę.
 6. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego i składanie w jego ramach zamówień.
 7. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, o której mowa w ust. 5 powyżej, nie jest konieczne do korzystania ze Sklepu Internetowego i składania w jego ramach zamówień.
 8. Właściciel Sklepu Internetowego może wskazać inne niż podane w ust. 4 powyżej dane osobowe Użytkowników służące realizacji określonych czynności w trakcie dokonywania przez nich zakupów w Sklepie Internetowym, z tym zastrzeżeniem, iż mogą być one przetwarzane wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną po powiadomieniu go przez Właściciela Sklepu Internetowego o kategorii tychże danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o ich odbiorcach, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
 9. Użytkownik ma prawo do modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych w każdym czasie poprzez zmianę ustawień swojego konta lub poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail maruna.info@gmail.com.
 10. Użytkownik ma prawo odwołać w każdym czasie udzieloną uprzednio Właścicielowi Sklepu Internetowego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym także dla celów marketingowych, poprzez zmianę ustawień swojego konta lub poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail maruna.info@gmail.com. Po usunięciu danych osobowych Użytkownika, Właściciel Sklepu nie jest uprawniony do ich dalszego przetwarza, chyba że takie uprawnienie wynikać będzie z właściwych przepisów prawa.
 11. Właściciel Sklepu jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych Użytkowników wyłącznie podmiotom, które zostały do tego upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.
 12. W związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego, Właściciel Sklepu jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania ze sklepu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Sklepu, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.
 13. Poza danymi wskazanymi w ust. 12 powyżej, Sklep Internetowy w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania ze sklepu Internetowego. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 14. Pliki cookies wykorzystywane są przez Właściciela Sklepu wyłącznie w celu obsługi Sklepu Internetowego, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić serwis Sklepu Internetowego dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki tego serwisu.
 15. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o osobach odwiedzających Sklep Internetowy.
 16. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:
 17. Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych pod numerem 58891013.

 

WARUNKI I CENNIK DOSTAW

 1. Zamówione Towary dostarczamy na terytorium Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub pocztą polską na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 2. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w podanym czasie z przyczyn od nas niezależnych, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 3. Czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi zwykle od 1 do 2 dni roboczych. Za pośrednictwem Poczty Polskiej do 4 dni roboczych.
 4. Jeśli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronach, kontaktujemy się z Kupującym, by poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z zamówienia Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
 5. Koszt wysyłki zostanie doliczony do produktów znajdujących się w Państwa koszyku. Obie kwoty składają się na ostateczny koszt zamówienia.